پائیز و زمستان 1395
بهار و تابستان 1395
[1]Page:
انتشار دوفصلنامه تحلیلی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی
20 فروردین 1395
دوفصلنامه تحلیلی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی
دوفصلنامه تحلیلی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی، نشریه ای الکترونیکی است که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارای مجوز انتشار به شماره ثبت 75485 است. این دوفصلنامه، از نتایج تحقیقات علمی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران دانشگاهی در قالب مقالات پژوهشی در زمینه باستان شناسی دوران اسلامی در جهان اسلام، هنر دوران اسلامی، معماری و شهرسازی دوران اسلامی و نیز پژوهش های هنری دوران اسلامی استقبال می کند.
65432[1]Page: