پائیز و زمستان 1395
بهار و تابستان 1395
[1]Page:
گونه شناسی تطبیقی سفالینه های جنوب بلوچستان ایران در دوران اسلامی
نویسندگان :
سامان فرزین، مریم ظهوریان
چکیده :
یکی از متداول ترین شیوه های درک برهمکنش ها و روابط فرهنگی جوامع در مطالعات باستان شناسی، تجزیه، تحلیل و مقایسه ی تطبیقی مواد فرهنگی به دست آمده از یک محوطه یا محدوده ی فرهنگی مشخص است. در این فرآیند وجوه مشترک موجود میان آثار هنری، ادوات و مصنوعات روزمره ی مناطق فرهنگی مختلف در ادوار مشخص، بیانگر ارتباط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان آنها است. بر این مبنی سفال به عنوان عنصری مأنوس با هنر و زندگی روزمره، نقشی مهم در بازسازی و درک کیفی و کمی روابط و اشتراکات فرهنگی موجود مابین مناطق مختلف دارد. پژوهش حاضر بر آن است تا با طبقه بندی و تفکیک گونه شناختی سفالینه های به دست آمده از محوطه های اسلامی حدود بلوچستان ایران و قیاس تطبیقی آنان با نمونه های هم دوره در مناطق مجاور و دوردست، تصویری روشن از تعاملات و برهمکنش های فرهنگی این منطقه با سایر مناطق ترسیم نماید. نتایج حاصل از فرآیند مذکور ضمن تعیین سفال گونه ی اسگرافیتو به عنوان گونه ی سفالی غالب منطقه در دوره ی اسلامی، اشتراکات فراوانی را مابین نمونه های مورد مطالعه و سفالینه های به دست آمده از مراکزی نظیر نیشابور، جیرفت، گرگان، مشکین تپه، ری، کاشان، بلقیس و کشورهایی چون امارات، سوریه، مصر، عراق، ترکیه و چین آشکار می سازد. بر این اساس می توان اذعان داشت که در بازه ی زمانی قرن چهارم تا نهم ھ. ق.، حوزه ی فرهنگی بلچوستان ضمن بهرمندی از برهمکنش های عمیق فرهنگی با حوزه های خراسان بزرگ، کرمان و سرزمین های شرقی؛ به عنوان بخشی از حوزه ی فرهنگی شرق ایران، در تعامل مستمر با مراکز فعال فرهنگی ایران، خاورمیانه و خاور دور بوده است
کلمات کلیدی :
روابط فرهنگی، بلوچستان ایران، خراسان بزرگ، مقایسه ی تطبیقی، نمونه های سفالین
دریافت فایل اصل مقاله
5432[1]Page: