پائیز و زمستان 1395
بهار و تابستان 1395
[1]Page:
بررسی جایگاه صورت های فلکی مَنْطَقَةُ البُروج در آیین ها و باورهای عامیانه ی مردم ایران
نویسندگان :
محمّدامین حاجی زاده ، مسعود کلانتری سرچشمه
چکیده :
پژوهش در اعتقادات و باورهای اقوام گوناگون، جز با کنکاش در اسطوره ها و آیین های اولیه‌ی آن‌ها کامل و جامع نخواهد بود. تمدن‌های کهن با نگاه ویژه‌ی خود تلاش نموده تا حوادث طبیعی پیرامون خود را توجیه نمایند. منطقة البروج و صورت های فلکی آن نیز به عنوان گروهی از اجرام سماوی در فرهنگ ایران، همواره به عنوان عناصر و عواملی برای انتقال سرنوشت بشر از آسمان به زمین تلقی می شده است. این باور را می توانیم در متون پهلوی به جای مانده بیابیم و امتداد آن در متون تنجیمی و یا احکام نجوم در دوره ی اسلامی نیز قابل پیگیری است. در این متون نمادهای متفاوتی را به بروج دوازده گانه منتسب کرده و و به نتیجه گیری و استنتاج برای الگوسازی و پیشگویی زندگی روزمره ی عوام چرداخته اند. علاوه بر این در برخی از باورها و رسومات عامیانه نیز ردپای صورت های فلکی منطقة البروج و اعتقادات بیرونی آن قابل تشخیص است.
کلمات کلیدی :
منطقة البروج، احکام نجوم، طلسمات، فرهنگ عامه
دریافت فایل اصل مقاله
5432[1]Page: