نام و نام خانوادگی : دکتر حسن هاشمی زرج آباد
مقطع تحصیلی : دکتری باستان شناسی دوران اسلامی- دانشیار
رشته تحصیلی : گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن کریمیان
مقطع تحصیلی : دکتری باستان شناسی دوران اسلامی- دانشیار
رشته تحصیلی : گروه باستان شناسی دانشگاه تهران
نام و نام خانوادگی : دکتر عابد تقوی
مقطع تحصیلی : دکتری باستان شناسی دوران اسلامی- استادیار
رشته تحصیلی : گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران(مدیرمسوول)
نام و نام خانوادگی : دکتر جواد نیستانی
مقطع تحصیلی : دکتری باستان شناسی دوران اسلامی- دانشیار
رشته تحصیلی : گروه باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدابراهیم زارعی
مقطع تحصیلی : دکتری باستان شناسی دوران اسلامی- دانشیار
رشته تحصیلی : گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
نام و نام خانوادگی : دکتر محمد مرتضایی
مقطع تحصیلی : دکتری باستان شناسی اسلامی- دانشیار
رشته تحصیلی : پژوهشگاه میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی
نام و نام خانوادگی : دکتر سیدرسول موسوی حاجی
مقطع تحصیلی : دکتری باستان شناسی دوران اسلامی- دانشیار
رشته تحصیلی : گروه باستان شناسی دانشگاه مازندران(سردبیر )
نام و نام خانوادگی : دکتر غلامعلی حاتم
مقطع تحصیلی : دکتری هنر اسلامی-استاد
رشته تحصیلی : گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران