پائیز و زمستان 1395
بهار و تابستان 1395
[1]Page:
 
دوفصلنامه تحلیلی-پژوهشی مطالعات باستان شناسی دوران اسلامی
[1]Page:
صاحب امتیاز و مدیر مسوول: دکتر عابد تقوی- استادیار دانشگاه مازندران

سردبیر: دکتر سیدرسول موسوی حاجی- دانشیار دانشگاه مازندران

مدیراجرایی: دکتر محمد قمری فتیده- استادیار دانشگاه مازندران

کارشناس مجله: مهرداد پارسایی برازجانی
765432[1]Page: